Κε.Δι.Βι.Μ

Lifelong Learning Report

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Πρότασις» Επιπέδου 1 είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

( Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδικό αδείας : 2100413).

Iδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα ανθρώπων με όραμα, σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της δια βίου μάθησης.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για εοππεπ